Przetwarzanie obrazów

Przedstawienie regulaminu zajęć i sposobu oceniania

 • Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w środowisku Python.
 • W ramach zajęć powstają skrypty i funkcje realizujące operacje analizujące i modyfikujące obrazy.
 • Wiedzę potrzebną do realizacji zadań należy czerpać z wykładów oraz informacji udzielanych w ramach zajęć.
 • W ramach zajęć mogą zostać podawane informacje nie ujęte w instrukcjach, jednak są one dalej obowiązujące w ramach zaliczenia.
 • Na zaliczenie każdego z laboratoriów składa się z oddania programu realizującego treść zadania wraz z wszystkimi dodatkowymi informacjami podanymi na zajęciach oraz odpowiedzi na kilka pytań dotyczących treści laboratoriów.
 • Zaliczenie odbywa się na następnych zajęciach.
 • Zaliczeniu poddawane są niektóre osoby wytypowane przez prowadzącego.
 • W uzasadnionych przypadkach prowadzący może sprawdzić zadania z wszystkich poprzednich laboratoriów np. gdy ktoś ma kompletnie nie wykonane zadanie.
 • Każdy student może liczyć, że zostanie zapytany przynajmniej trzykrotnie.
 • Nie ma możliwości poprawiania już zaliczonych laboratoriów, otrzymana ilość punktów jest ostateczna. Jedynym sposobem poprawy oceny jest oddanie poprawnie wykonanych innych zadań. Jednak będzie to możliwe do realizacji w uzasadnionych przypadkach pod koniec semestru.
 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Zgodnie z regulaminem przysługuje jedna nieobecność na zajęciach. O wszystkich nieobecnościach (tych pojedynczych jak i grupowych) proszę mnie wcześniej informować mailowo lub osobiście.
 • Nieobecność na zajęciach można odrobić z innymi grupami, które realizują ten sam temat. Warunkiem tego jest wolne miejsce w sali.
 • Nieobecność nie zwalnia z obowiązku wykonania zadania.
 • Prowadzący zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wejściówek lub kolokwiów w przypadkach problemów z prowadzeniem zajęć.
 • Pliki z zajęć najlepiej trzymać zarówno na terminalach jak i innych nośnikach internetowym np. poczta. Utrata danych nawet z powodu błędów wewnętrznych sieci nie jest powodem usprawiedliwienia.

WAŻNE!:

Próba oddania kodu noszącego znamiona plagiatu lub będącego kopią ze strony internetowej, będzie traktowana jako nie zaliczona.

W przypadku natrafienia na liczne kopie tego samego kodu osoby, które uzyskały z niego pozytywne zaliczenie mogą je również utracić z tego powodu.

Instrukcje do laboratoriów Python:

Instrukcja 0

Instrukcja 1

Instrukcja 2

Instrukcja 3

Instrukcja 4

Instrukcja 5

Instrukcja 6

 

Stare instrukcje matlab:

Instrukcja 0

Instrukcja 1

Instrukcja 2

Instrukcja 3

Instrukcja 4

Instrukcja 5

Instrukcja 6